All risk

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych.

W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:

 • pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, eksplozji; upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, śniegu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy, szkody wodociągowej, upadku drzew, budynków lub budowli, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym

 • kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie

 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia

 • zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie:

 • budynki i budowle
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • środki obrotowe - mienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych w myśl obowiązujących przepisów, takie jak: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (między innymi: opakowania, materiały eksploatacyjne i pomocnicze), wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczonego produkty gotowe zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeśli nie są w myśl obowiązujących przepisów zaliczane do środków trwałych
 • niskocenne składniki majątku - mienie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości zostało jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i nie jest ujmowane w ewidencji środków trwałych
 • wartości pieniężne - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby ze wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły
 • nakłady adaptacyjne - wartość adaptacyjnych robót budowlanych (w tym remontów) i wykończenia wnętrz ustalona na podstawie poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów na dostosowanie pomieszczeń lub budynków niestanowiących własności Ubezpieczonego do rodzaju prowadzonej działalności lub podniesienia standardu tych pomieszczeń lub budynków
 • mienie najmowane - mienie przyjęte przez Ubezpieczonego do używania w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego rodzaju umowy o podobnym charakterze
 • mienie osobiste pracowników - mienie ruchome pracowników Ubezpieczonego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów
 • mienie osób trzecich - mienie przyjęte przez Ubezpieczonego na podstawie umowy w celu wykonania usługi obróbki, naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, sprzedaży, składu, przechowania lub w innym podobnym celu zgodnym z zaleceniem właściciela

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.

Zobacz inne ubezpieczenia

Partnerzy

GENERALI Ubezpieczenia ERGO HESTIA Allianz UNIQA WARTA HDI WIENER COMPENSA PZU