Organy władz

Odpowiedzialność Cywilna organów władz lub dyrekcji spółki kapitałowej

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym spółce w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną zgodnie z kodeksem spółek handlowych, umową bądź statutem i regulaminem spółki kapitałowej oraz innymi przepisami regulującymi odpowiedzialność członków organów spółki kapitałowej, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

W ramach umowy ubezpieczenia pokrywane są koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, niezbędne koszty obrony sądowej oraz koszty wynikłe z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Koszty te są zaliczane do sumy gwarancyjnej, ale nie są limitowane. W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.

W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.

Zobacz inne ubezpieczenia

Partnerzy

GENERALI Ubezpieczenia ERGO HESTIA Allianz UNIQA WARTA HDI WIENER COMPENSA PZU