Floty samochodowe

Kompleksowe ubezpieczenie flot

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych.

Ubezpieczenia dla flot to kompilacja kilku produktów, które łącznie pozwalają zapewnić ochronę, gdy wystąpią następujące zdarzenia:

  • szkody osobowe i rzeczowe wobec osób trzecich w związku z ruchem pojazdu (OC komunikacyjne)
  • uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu (spowodowane kolizją z innym przedmiotem, człowiekiem lub zwierzęciem, aktem wandalizmu, zdarzeniem losowym)
  • uprzątnięcie miejsca po szkodzie i zapobieżenie zwiększaniu się szkody
  • kradzież lub rabunek pojazdu
  • organizacja usług pomocowych typu assistance (holowanie, transport zastępczy, zakwaterowanie, pomoc techniczna i medyczna)
  • trwałe inwalidztwo lub śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu

Główne zalety:

  • możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów floty,
  • uproszczone procedury zawierania ubezpieczeń;
  • uproszczone procedury likwidacji szkód, także poza granicami Polski;
  • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie w pojeździe.

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.

Zobacz inne ubezpieczenia

Partnerzy

GENERALI Ubezpieczenia ERGO HESTIA Allianz UNIQA WARTA HDI WIENER COMPENSA PZU